མཚོ་སྔོན་པོ་བོད་ཡིག་ཟིན་བྲིས། བོད ཟིན མཚོ་སྔོན་པོ ཟིན་རྩོམ། | པར་རིས། | མཁན་པོ། | ཁྱུ་མཆོག | ཟིན་ཚོམས།
ཐོ་འགོད། | ནང་འཇུག ཉར་ཚགས་བྱེད་པ།
分享按钮
     
   
     
 
རིག་གནས་རང་རྟོགས་གླེང་བ།
[ 2011-6-18 19:00:46 | By: zhongjiwa ]
 
སྐུ་ཞབས་ཏེན་དབྱང་གིས༼རིག་གནས་རང་རྟོགས༽ཞེས་པའི་བསམ་བློའི་ཟུར་ཟའི་རི་མོ་ཞིག་བྲིས།རི་མོ་དེའི་ནང་དུ།ས་ཐོག་ཏུ་བསྣར་བའི་མི་རྣམས་གཉིད་ཀྱིས་ཏབ་ཏོབ་ཏུ་གྱུར་འདུག་སྟེ།དགུང་དུ་ཤེས་རབ་ལྷ་མོའི་མཚོན་བྱེད་དེ།བྱ་གླག་ཅིག་འཕུར་གྱིན་འདུག།
 
 
 
གླག
[ 2011-6-4 16:21:39 | By: zhongjiwa ]
 
__དུས་རབས༢༡པའི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ཕུལ།
 
 
 
སྙན་ངག་འགའ་བསྒྱུར་ཡོད།
[ 2011-5-29 0:39:58 | By: zhongjiwa ]
 
སྙན་ངག་ཐུང་ཐུང་འགའ་བསྒྱུར་ཡོད།
 
 
 
ངས་སྙན་ངག་འབྲི་འདོད །
[ 2011-5-25 22:06:25 | By: zhongjiwa ]
 
དཀར་གཙང་གི་ཤོག་བུ་རེ་རེའི་ངོས་སུ
ངས་ནམ་མཁའ་འབྲི་འདོད
མཐའ་མི་མངོན་པའི་ནམ་མཁའ་འབྲི་འདོད....
 
 
 
དཔའ་མེད་ན་ཇག་ལ་མ་འགྲོ །
[ 2011-5-17 15:53:56 | By: zhongjiwa ]
 
__༼གཟའ་ཉི་མ༽ཞེས་པའི་བརྙན་ཐུང་ལ་བལྟས་རྗེས།
 
 
 
གླག་གི་གླུ་ཚིག་ཡག་པོ་འགའ།
[ 2011-5-13 15:00:59 | By: zhongjiwa ]
 
རླུང་ཞིག་ཡིན་ན་འདོད་བྱུང་ གཤོག་པ་ཐོག་ན་སྙམ་བྱུང
རྨི་ལམ་གཤོག་པར་སྦྲེལ་ནས མཚོ་མོའི་སྟོད་དུ་འཕུར་ཆོག
ཨ མཛེས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྟེང་ན ཁོ་ནར་གྱུར་བའི་ང་འདི
 
 
 
བར་ཐག་གི་གསང་བ།༼སྒྲུང་གཏམ་ཐུང་གྲས།༽
[ 2011-5-12 10:54:11 | By: zhongjiwa ]
 
འཇིག་རྟེན་འདིར་ནག་ནོག་ལས་ཅི་ཡང་མི་འདུག ང་ཡིས་རློམས་ཆོག་པའི་བདེན་པོ་ག་ཙམ་ཡོད་དམ།ང་ཡིས་བརྟོལ་དགོས་པའི་རྫུན་པོ་ག་ཙམ་ཡོད་དམ།ང་ལ་གྲོགས་པོ་གཅིག་ཀྱང་མེད།ཁོང་ཚོ་ང་ལ་སྡང་གིན་འདུག
 
 
 
བུད་མེད་དང་རྐང་སྣམ།ད་དུང་ཁ་རྡིག
[ 2011-5-5 16:27:07 | By: zhongjiwa ]
 
ཁ་བྱང་འདི་མཐོང་འཕྲད་ཀློག་པོ་མང་པོའི་རིག་པ་མཚན་མ་དང་འཁྲིག་ཐབས་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་མི་འཆའ་བའི་ངེས་པ་འང་མེད་མོད།རྩོམ་ཡིག་འདིའི་བརྗོད་བྱ་དེ་ཙམ་གྱིས་ལང་མིན་གནས་སྐབས་སུས་ཀྱང་ཁ་ཚོན་གཅོད་ཁག་པོ་ཡིན།
 
 
 
བཙན་པོའི་སྙིང་སྟོབས་གླེང་བ།
[ 2011-4-30 15:03:37 | By: zhongjiwa ]
 
མི་མང་མང་ཞིག་གིས་བཙན་པོའི་སྙིང་སྟོབས་ཟེར་ནས་ཧ་ལས་མདོག་གིས།སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་སོགས་བསྟད་ནས་སྙིང་སྟོབས་དེ་ནི་སྐབས་ཀྱི་བཙན་པོ་ཁོ་ན་བ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིན་འདུག་མོད།
 
 
 
གློག་བརྙན་འགའི་བཤད་པ་ཕྲན་བུ།
[ 2011-4-28 15:48:54 | By: zhongjiwa ]
 
ཁོ་རང་བས་མཐར་རུ་ལྷུང་བས།སྙེམས་པའི་གདེང་ཤོར།འཁྲུལ་སྣང་གི་སུན་པས་གཏུགས།གཞན་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་མིག་སྔར་མི་འབབ་པར་ནད་ཚིག་ཟོས།རྒྱུད་སྔར་ལས་གྱོང་།མིའི་ཁྱུ་ནས་བུད་དེ་བག་འཁུམ་དང་གླན་ན་གླན་ནེ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མི་གཞི་ལ་གས་ཆགས་ཤོར།
 
 
 
མི་ང་བ།
[ 2011-4-27 13:26:13 | By: zhongjiwa ]
 
ཁྲག་ལ་སེར་ཁ་གས་པས ཁ་དོག་ལ་གཞོབ་དྲི་ཐིལ་གྱིན་འདུག
ཁ་བ་དག་མེ་རུ་སྒྲོན་རྗེས ཐལ་སྐྱ་སྤར་བ་གང་གིས་སྙན་ངག་བྲིས
 
 
 
བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ནང་གི་ནོར་འཕྱུགས།
[ 2011-4-22 16:39:17 | By: zhongjiwa ]
 
༼སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད༽ཅེས་པའི་ང་ཅག་བོད་མི་རྒན་གཞོན་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་ཀུན་གྱི་ཁ་ན་དིར་དིར་ཏུ་སྒྲོགས་པ།རྔུལ་ཆུ་ནས་རྡོག་ཙམ།སེན་ཆག་ཙམ།རྡུལ་ཕྲན་ཙམ།བ་སྤུ་ཙམ་སྤུ་ཁུང་ལས་སྒོར་བསིལ་བར་
 
 
 
ཚེ་རིང་སྐྱིད་སོགས་ལ་བཤད་འདོད་པ་འགའ།
[ 2011-4-17 16:12:17 | By: zhongjiwa ]
 
ཨོམ་སྭ་སྟི།བརྩེ་ན་འོས་ཤིང་དགའ་ན་འགྲིག་པ།མ་དགའ་ན་མི་རུང་བ།དགའ་ཁུལ་བྱས་ཚེ་རང་གི་སྡུག་གྱོང་དུ་འགྱུར་སྲིད་པའི་བདག་གི་གློ་ཉེ་བའི་གྲོགས་དག་ལ།
 
 
 
མིག་ཟུང་ཕྱེ་བ།
[ 2011-4-16 14:13:10 | By: zhongjiwa ]
 
——རང་དམེ་བྱས་ཟིན་པའི་ཉམ་ཆུང་གི་ཚེ་སྲོག་ཅིག་ལ་བར་དོའི་ལམ་རྒྱགས་སུ།
 
 
 
མི་སྒེར་གྱི་རྩིས་ཐང་གླེང་བ།
[ 2011-4-12 19:30:07 | By: zhongjiwa ]
 
ང་རང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འགྲོ་མྱོང་མེད།ཉིན་འདི་དག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འགྲོ་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཞིག་མེ་ལྕེ་བཞིན་འབར་གྱིན་འདུག
ཡིན་ནའང་།ངས་ཕྱི་གླིང་གི་འཚོ་བ་མཚོན་པའི་གློག་བརྙན་མང་པོར་བལྟས་མྱོང་།
 
 
 
ནུབ་བྱང་ཚང་ནས་ང་ཡི་མགོ་བོ་ན།།
[ 2011-4-8 14:29:03 | By: zhongjiwa ]
 
ཡིག་ཚོགས་གད་སྙིགས་མོད་པས་མིག་རྡོ་རབ་རིབ་ན།།
སྙུག་གུ་མཛུབ་མོས་བསྡམས་པས་ལྷུ་ཚིག་ལྷེམ་ལྷེམ་ན།།
འགྱིག་གི་རྐུབ་སྟེག་སྟེང་ནས་འཕུང་ཤ་སྦྲིད་སྦྲིད་ན།།
ནུབ་བྱང་ཚང་ནས་མགོ་བོ་རྟག་ཏུ་ཡོམ་ཡོམ་ན།།
 
 
འབྲེལ་ཡོད་ནང་དོན་ 64 ཡོད།<<<1234>>>

ང་ཁྱེད་ཀྱི་ཨ་ཕ་ཡིན།

—— གླག

མེ་ཏོག་པདྨ་འདམ་ལས་སྐྱེས་ཀྱང་

འདམ་གྱི་དྲི་མས་མ་གོས་སོ།།


སྐྱེས་ལོ། 1989

ཁ་པར། 182xx

QQ:  475461853

འབྲེལ་ཟམ་འདི; zhongjiwa2013@163.comསེམས་ཁམས་ལོ་ཐོ།
དཔྱད་བརྗོད་གསར་བ།
ཆེད་དོན་རིགས་དབྱེ།
ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
སྐད་གསར་བཞག
འཚོལ་བཤེར།
ཟིན་བདག་ནང་འཇུག
མཛའ་འབྲེལ།
ཟིན་བྲིས་ཆ་འཕྲིན།
 
Powered by Oblog.